Kedves Vendégeink! 😊

Éttermünkben felújítás történik, ezért csak a fedett terasz részen tudtok helyet foglalni! 🍽️🍴

Várunk mindenkit továbbra is sok szeretettel!👨‍🍳😌

Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önrõl milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megilletõ jogokat is tartalmazza.

 1. Az Adatkezelõ adatai

Adatkezelõ: Metisz-Kisvendéglõ Kft. (továbbiakban: Adatkezelõ)

Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 3.

Cégjegyzékszám: 19-09-522379

Adószám: 27419315-2-19

Honlap: www.metiszvendeglo.hu

Email elérhetõség: metisz@metiszvendeglo.hu

Telefon: +36 20 806 3994

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl (GDPR)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl (Ptk.)
 • évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatörvény)
 • évi C. törvény a számvitelrõl (Számviteli tv.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrõl (Fgy.tv.)
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl (DM törvény)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (Eker tv.)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (Grt.)
 1. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idõ, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely müvelet vagy müveletek összessége, így a gyüjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelõt vagy az Adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 1. Alapelvek

Az Adatkezelõ a személyes adatok kezelése során a következõ alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerüen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerüség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 2. gyüjtése csak meghatározott, egyértelmü és jogszerü célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetõ módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelõen nem minõsül az eredeti céllal össze nem egyeztethetõnek a közérdekü archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történõ további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelõek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerü intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetõvé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történõ tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelõen közérdekü archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében elõírt megfelelõ technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelõ technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelõ biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 7. az Adatkezelõ felelõs a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)
 1. Adatkezelési tevékenység
 • kapcsolatfelvétel (honlap)
Adatkezelés céljaKapcsolat felvétele
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerzõdés teljesítéséhez vagy a szerzõdés megkötését megelõzõen az Érintett kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiÉrdeklõdõ
Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím
Adatmegõrzési idõA kapcsolatfelvételt követõ 1. év végéig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelõ Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:·         tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)levelezési rendszer szolgáltató: (FORPSI): BlazeArts Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., cégjegyzékszám: 01-09-389087) 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklõdõ 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelõ nem tudja felvenni Önnel a kapcsolatot
 • kapcsolatfelvétel emailben
Adatkezelés céljaKapcsolat felvétele, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerzõdés teljesítéséhez vagy a szerzõdés megkötését megelõzõen az Érintett kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiÉrdeklõdõ
Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím
Adatmegõrzési idõA kapcsolatfelvételt követõ 1. év végéig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelõ Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:levelezési rendszer szolgáltató: (FORPSI): BlazeArts Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., cégjegyzékszám: 01-09-389087) 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklõdõ 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelõ nem tud kapcsolatot felvenni Önnel
 • kapcsolatfelvétel Viberen, Facebook Messengeren, WhatsAppon
Adatkezelés céljaKapcsolat felvétele, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerzõdés teljesítéséhez vagy a szerzõdés megkötését megelõzõen az Érintett kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiÉrdeklõdõ
Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím
Adatmegõrzési idõA kapcsolatfelvételt követõ 1. év végéig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelõ Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe. Az Adatkezelõ önálló Adatkezelõ(ke)t vesz igénybe: Viber szolgáltatója: Viber Media Ltd. (székhely: Filiou Zannetou Two, C & F Orologas Building First floor, Katholiki, Limassol 3021, Ciprus), az adatkezelési tájékoztató: https://www.viber.com/hu/terms/viber-privacy-policy/ Facebook Messenger szolgáltatója: Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország), az adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation WhatsApp szolgáltatója: WhatsAapp Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország), az adatkezelési tájékoztó: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklõdõ 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelõ nem tud kapcsolatot felvenni Önnel
 • BlackJoe Autómentés applikáció használata
Adatkezelés céljaAutómentés szolgáltatás igénylése. Az applikáció használata regisztráció nélkül müködik.
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerzõdés teljesítése vagy a szerzõdés megkötését megelõzõen az Érintett kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiSzolgáltatást igénybevevõ személy (természetes, jogi) 
Személyes adatok köreNév, telefonszám, jármü típusa, jármü súlya, jármü rendszáma, aktuális pozíció és szállítási cím
Adatmegõrzési idõA kapcsolatfelvételt követõ 1. év végéig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelõ Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:·         applikáció fejlesztõ: RICHFIELD Corporation Kft. (székhely: 2481 Velence, IX. utca 73., cégjegyzékszám: 07-09-028189) Az Adatkezelõ önálló Adatkezelõ(ke)t vesz igénybe az applikáció letöltéséhez:·         Google Play áruház: Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország), az adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy·         Apple Store áruház: Apple DistributionInternational Ltd. (székhely: Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Írország), az adatkezelési tájékoztató: https://www.apple.com/legal/privacy/hu/ 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a Szolgáltatást igénybevevõ
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelõ nem tud Önnek szolgáltatást nyújtani
 • hírlevél küldése
Adatkezelés céljaHírlevél küldése
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriáiHírlevélre feliratkozó
Személyes adatok köreNév, email cím
Adatmegõrzési idõA hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történõ leiratkozás idõpontjától számított 30 napig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelõ Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:·         tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)·         hírlevélküldõ szoftver: MailerLite Ltd. (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin 2, D02 P593, Írország) 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelõ nem tud Önnek hírlevelet küldeni
 • vélemény, értékelés
Adatkezelés céljaA szolgáltatás minõsítése vélemény és értékelés által belsõ használatra.
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriáiSzolgáltatást igénybevevõ személy (természetes, jogi) 
Személyes adatok köreTelefonszám
Adatmegõrzési idõHozzájárulás visszavonásáig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelõ Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:·         CRM rendszer: MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása  a szolgáltatást igénybevevõ 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem fogja tudni a szolgáltatást kiértékelni
 • követelés érvényesítése
Adatkezelés céljaKövetelés érvényesítése tartozás esetén
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Ptk. 6:138 § (A teljesítés követeléséhez való jog)
Az Érintettek kategóriáiPartner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy
Személyes adatok köreA követelések érvényesítésével összefüggõ személyes adatok
Adatmegõrzési idõA szerzõdés teljesítését vagy megszünését követõ 5. év végéig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelõ önálló Adatkezelõ(ke)t vesz igénybe:·         jogvédelem és követeléskezelés: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044700)Minden esetben egyedi tájékoztatás történik figyelembe véve az ügy körülményeit. 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelezõ. Amennyiben nem állnak rendelkezésre a személyes adatok, akkor az Adatkezelõ nem tud követelést érvényesíteni
 • szerzõdéses kapcsolattartás

Az Adatkezelõ a vele szerzõdött Partnerei esetében a szerzõdésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

Adatkezelés céljaAz Adatkezelõ és a Partner közötti szerzõdés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttmüködés megvalósítása 
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek 
Az Érintettek kategóriáiPartner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy 
Személyes adatok köreNév, beosztás, telefonszám, email cím 
Adatmegõrzési idõA szerzõdés teljesítését vagy megszünését követõ 5. év végéig 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelõ Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:·         CRM rendszer: MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449) 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelõ nem tud egyeztetni a Partnerrel 
 • panaszkezelés
Adatkezelés céljaBármely szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: jogi kötelezettség teljesítése: a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
Az Érintettek kategóriáiSzolgáltatást igénybevevõ személy
Személyes adatok köreNév, lakcím, a panasz elõterjesztésének helye, ideje, módja, panasz részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
Adatmegõrzési idõFgy.tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 év
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelõ Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a szolgáltatást igénybevevõ 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor elõfordulhat, hogy panaszát az Adatkezelõ nem tudja kivizsgálni
 1. Honlap adatkezelése

A Honlap sütiket használ.

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészõnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngészõ visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközrõl, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap müködéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történõ belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be. 

A modern böngészõk engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészõk egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövõre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngészõ a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetõségét.

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körü használatára. A weboldal ez esetben a tervezettõl eltérõen müködhet a böngészõben. További részletes információk az alábbi böngészõk süti beállításairól:

 1. Közösségi média

Az Adatkezelõ elérhetõ az alábbi közösségi oldalakon.

A közösségi oldal üzemeltetõje önálló Adatkezelõnek minõsül, az adatkezelésrõl szóló tájékoztatás a következõ linkeken elérhetõ:  

Közösségi oldal:Adatkezelõ neve:Adatkezelési tájékoztató elérhetõsége:
FacebookMeta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)https://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedInLinkedIn Corporation (székhely: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA)https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  
InstagramMeta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav
TiktokTikTok Technology Ltd., (székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország)https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu
Google+ YoutubeGoogle LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

Az Adatkezelõ nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belsõ adatbázisában és rendszerében.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz az Adatkezelõ illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelõ megfelelõ informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk
 Adatkezeléssel kapcsolatosÉrintetti jog Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
Tájékoztatáshoz való jog/GDPR 13-14. cikk/Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének idõpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényérõl és céljairól. Az Adatkezelõ olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényérõl és annak következményeirõl is.
Hozzáféréshez való jog/GDPR 15. cikk/Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelõ:·      milyen személyes adatait·      milyen jogalapon·      milyen adatkezelési cél miatt·      mennyi ideig kezeli·      kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait·      milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelõ rendelkezésére)·      alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
Helyesbítéshez való jog/GDPR 16. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelõ módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetõségét).
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)/GDPR 17. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:·      a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyüjtötték vagy más módon kezelték·      Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja·      Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerü ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen·      a személyes adatait jogellenesen kezelték·      a személyes adatait az Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell·      a személyes adatainak gyüjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Korlátozáshoz való jog/GDPR 18. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:·      Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az Adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát)·      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását·      az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhezÖn a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
Adathordozhatósághoz való jog/GDPR 20. cikk/Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:·      az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerzõdésen alapul, és·      az adatkezelés automatizált módon történik.Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelõk közötti közvetlen továbbítását.
Tiltakozáshoz való jog/GDPR 21. cikk/Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelõ a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejü jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történõ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Hozzájárulás visszavonásának joga/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás elõtti adatkezelés jogszerüségét. A hozzájárulás megadása elõtt Önt errõl tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerü módon kell lehetõvé tenni, mint annak megadását.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetõségek és tartalmuk
Jogorvoslati lehetõségA jogorvoslati lehetõség tartalma
Felügyeleti Hatóságnál történõ panasztétel joga/GDPR 77. cikk/Ön a személyes adatainak védelméhez füzõdõ joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következõ Hatósághoz:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságszékhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.telefon: +36 (1) 391-1400email: ugyfelszolgalat@naih.huhonlap: www.naih.hu 
Az Adatkezelõvel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)/GDPR 79. cikk/Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelõ vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetõsége: www.birosag/torvenyszekek 
 1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelõ megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

Veszprém, 2024. február 22.

Scroll to Top